ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей колективний договір є локальним нормативно-правовим актом, на підставі якого здійснюється регулювання трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників та адміністрації Марганецького коледжу Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

1.2. Положення та норми колективного договору розроблені на основі чинного законодавства України та Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

1.3. Сторонами договору згідно зі ст.3 Закону України «Про колективні договори і угоди» є:

 • представник власника – Марганецький коледж Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі -Адміністрація) в особі директора Іванової Валентини Іванівни.
 • первинна профспілкова організація трудящих металургійної і гірничої промисловості України у Марганецькому коледжі Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – Профспілковий комітет) в особі голови профспілкового комітету Учаєвої Олени Володимирівни.

1.4. Даний договір набирає чинності з дня підписання його представниками сторін, та діє – до того часу, поки сторони не укладуть новий, або не переглянуть чинний.

1.5. Колективний договір є юридичним документом, що гарантує захист прав та інтересів усіх працівників, викладачів коледжу, його дія поширюється на всіх членів колективу незалежно від членства у профспілці.

1.6. Положення колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання керівником, працівниками і профспілковим комітетом.

1.7. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) й досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

1.8. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

1.9. Жодна із сторін, що укладали договір, не може протягом його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.

1.10. Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за три місяці до закінчення терміну дії колективного договору (ст. 10 ЗУ «Про колективні договори і угоди»).

1.11. Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами трудового колективу коледжу уповноваженні представники сторін у п’ятиденний термін підписують колективний договір.

1.12. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади.

ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 Адміністрація зобов’язана: 

2.1. Трудовий договір, укладений Адміністрацією з із працівником, не може суперечити перечити цьому колективному договору в тому, що працівникові надається менше прав за трудовим договором (контрактом), ніж по діючому колективному договору. У разі виникнення такої суперечності,|протиріччя відповідні положення становища трудового договору (контракту) визнаються недійсними.

2.2. Окрім визначених цим колективним договором, або за винятком випадків, передбачених чинним законодавством, адміністрація не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої функціональними обов’язками та посадовими інструкціями.

2.3. Функціональні обов’язки кожного працівника передбачені умовами укладеного ним з із Адміністрацією трудового договору і затверджуються у формі у формі посадової інструкції. До початку роботи працівнику роз’ясняються під розпис його права та обов’язки. Він ознайомлюється з умовами праці, пільгами і компенсаціями за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.

2.4. Виконання працівником іншої трудової функції можливо, як виняток, тільки|лише| при гострій необхідності у випадках тимчасової відсутності працівника, що виконує відповідну трудову функцію (у зв’язку з хворобою, відпусткою|відпуском| або через інші поважні причини). Відповідне доручення працівникові повинне даватися з|із| обов’язковим урахуванням|урахуванням| реальної можливості|спроможності| працівника виконувати відповідні обов’язки, тобто|цебто| з урахуванням|з врахуванням| професійної підготовки працівника і його зайнятості при виконанні безпосередніх трудових обов’язків. За вищезгаданих умов працівник має право на додаткову оплату.

2.5. Кожен працівник коледжу зобов’язаний сумлінно, якісно і належним чином виконувати свої обов’язки, дотримуватись дисципліни праці, трудової і технологічної дисципліни, виконувати вимоги нормативних актів по охороні праці, дбайливо відноситися до майна коледжу.

2.6. В тижневий термін з часу отримання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

2.7. Забезпечити своєчасне (не менше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством.

2.8. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з Профспілковим комітетом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в травні місяці поточного року з обов’язковим обговоренням на засіданнях циклових комісій, про що повідомляти працівників невідкладно.

2.9. Включати представника Профспілкового комітету до складу тарифікаційної та атестаційної комісії.

2.10. При складанні розкладу навчальних занять на підставі особистих заяв забезпечити оптимальний режим роботи жінок, що мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда і працюють не більше ніж на одну ставку.

2.11. Забезпечити ефективну діяльність коледжу, виходячи з фактичних обсягів фінансування.

2.12. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.

2.13. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази коледжу, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

2.14. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

2.15. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.

2.16. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів

2.17. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

2.18. Режим роботи, графіки роботи затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.

2.19. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком, передбачених чинним законодавством).

2.20. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу Профспілкового комітету з оплатою у подвійному розмірі.

2.21. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні згідно робочого календаря коледжу, або у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом (крім аварійних ситуацій).

2.22. Оплату роботи у святковий, неробочий день здійснювати у подвійному розмірі.

2.23. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання, скорочення чисельності штату або працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з Профспілковим комітетом– не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

Профспілковий комітет зобов’язується:

2.24. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.

2.25. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

2.26. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, в організації нормування праці, розподіл педнавантаження.

2.27. Активно і в повній мірі реалізувати права надані йому відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.28. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ. СИСТЕМА, РОЗМІРИ ЗАРПЛАТИ І ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

Адміністрація  зобов’язується:

3.1. Заробітну плату виплачути відповідно до законодавства України за місцем роботи в національній валюті України 28, 29, 30, 31 та 13,14, 15, 16 числа кожного місяця, а у випадку якщо день виплати заробітної плати збігається із|із| вихідним в день – напередодні цього дня. Заробітна плата за першу половину місяця повинна виплачуватися у розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) робітникам, стипендія виплачується один раз на місяць 16-17 числа.

3.2. Встановити мінімальну заробітну плату в розмірі  100% від мінімального рівня, встановленою|установленого| державою.

3.3. При укладенні трудового договору  доводити до працівника розмір, порядок|лад| і терміни виплати заробітної плати, умови, відповідно до яких можуть здійснюватися утримання із|із| заробітної плати.

3.4. Адміністрація повинна передбачити в кошторисах коледжу витрати на матеріальну допомогу, в т.ч. на оздоровлення у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання, преміювання, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства, заохочення студентів у навчанні та індексацію виплат згідно з чинним законодавством, і погоджувати їх розподіл з Профспілковим комітетом.

3.5. Згідно з чинним законодавством здійснювати компенсацію втрати частини заробітної плати, пов’язану із порушенням термінів її виплати у випадках несвоєчасних розрахунків із заробітної плати з працівниками.

3.6. Сторожам  здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) у розмірі 35% посадового окладу пропорційно відпрацьованого часу.  Оплату проводити за фактично відпрацьований час. Встановити підсумковий облік робочого часу – квартал. Святкові дні та переробка графіку оплачується у подвійному розмірі. (Постанова Кабінету Міністрів України  №1298 від 20.08.2002р., наказу № 557 Міністерства освіти України від 26.09.2005р.);

3.7. Встановити працівникам, які прибирають приміщення із застосуванням дезінфікуючих засобів та туалети, доплату у розмірі 10%  посадового (місячного) окладу (Постанова Кабінету Міністрів України  №1298 від 20.08.2002р., наказу № 557 Міністерства освіти України від 26.09.2005р.);

 • встановити доплату 15% — кандидатам наук згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 20.08.2002р.
 • встановити доплату 50 % зав. канцелярією за ведення воїнського обліку (Положення про військовий облік Кабінету Міністрів України №377 від 09.06.1997р.).

3.8. Встановити доплату в розмірі 50% посадового окладу за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Обмеження розмірів доплат стосується тільки робітників, які виконують ці обов’язки у свій основний робочий час.

3.9. Граничний розмір надбавок за високі досягнення в праці, складність, напруженість у роботі не повинна перевищувати 50% посадового окладу.

3.10. Один раз на рік інформувати колектив коледжу про виконання бюджетного та позабюджетного надходження коштів та їх використання.

3.11. Оплату праці працівників коледжу здійснювати згідно інструкції про обчислення заробітної плати працівників освіти, Постанови Кабміну від 30.08.2002р. №1298, Наказу Міністерства освіти і науки від 26.09.2005р. №557.

3.12. Своєчасно інформувати та узгоджувати з профспілковим комітетом рішення, які приймаються з питань організації та оплати праці, соціальних питань, в т.ч. питань, пов’язаних зі скороченням штатів та погіршення умов праці.

3.13. Щорічну винагороду за сумлінну працю виплачувати згідно з   положенням, узгодженим з профспілковим комітетом.

3.14. Встановити надбавку до посадового окладу 15% за рахунок бюджету та 35% за рахунок спец. коштів директору, заст. директора з НР, заст. директора з ВР, заст. директора з АГР, головному бухгалтеру, провідному бухгалтеру, бухгалтерам І,2 кат., економісту  при наявності коштів.

3.15. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України  №643 від 20.04.2007р.

 1. встановити розмір підвищення посадового окладу:
 • викладачу-методисту — 15% ;
 1. встановити додаткову оплату (відсоток посадового окладу):
 • за завідування кабінетами та лабораторіями -10%;
 • за завідування спортивним залом -10%;

3.16. Встановити додаткову оплату згідно наказу МОН від 15.04.03 р. №102:

 • за керівництво цикловими комісіями -15%;
 • за класне керівництво — 20%;
 • за перевірку письмових робіт: з української мови та літератури – 20%; з математики – 15%; іноземної мови, креслення, технічної механіки – 10%.

3.17. Заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки виплачувати не пізніше за три дні до початку відпустки згідно ст. 115 КЗпП.

3.18. З метою забезпечення високого рівня організації вступної кампанії відповідальному секретарю та працівникам приймальної комісії, в межах коштів на оплату праці встановити надбавку до 50% від посадового окладу за складність та напруженість у праці.

3.19. Порядок виплати   заробітної плати встановлюється на основі Кодексу законів про працю України та колективного договору  установи.

3.20. Не допускати   заборгованості по  виплаті  заробітної плати.

3.21. Встановлювати для кожного працівника коло його трудових обов’язків і порядок обліку виконаних робіт, зафіксованих у посадових інструкціях, доведених до кожного працівника.

3.22 Проводити індексацію заробітної плати та стипендії у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів на відповідний рік (абз.9 п.6 Постанови КМУ від 17.07.2003р.№1078).

3.23 Проводити корегування відпускних згідно Постанови КМУ від 08.02.1995р.№100 «Про порядок обчислення середній заробітної плати».

Профспілковий комітет зобов’язується:

3.24. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обв’язки.

3.25. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

3.26. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, в організації нормування праці,

3.27. Активно і в повній мірі реалізовувати права надані йому відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.28. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ І ПІЛЬГИ

Адміністрація  зобов’язується:

4.1. Не допускається без економічного та соціального обґрунтування змін в організації учбового процесу, скорочення робочих місць коледжу, перепрофілювання та зміну організаційно-правових форм коледжу.

4.2. Адміністрація повинна повідомляти профком не пізніше ніж за три місяці про ліквідацію, або часткове припинення діяльності підрозділів коледжу, за якими настає скорочення штатів.

4.3. У відповідності до ст. 44 КЗПП України адміністрація повинна надавати вихідну допомогу працівникам коледжу при розірванні трудового договору у розмірі, передбаченому чинним законодавством.

4.4. Адміністрація здійснює заходи щодо удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Забезпечує виконання статей 121, 122 КЗПП України стосовно витрат на відрядження.

4.5.Співпрацівникам-сумісникам відпускні, згідно із законоположенням, виплачувати одночасно з відпускними за основним місцем роботи.

4.6. Адміністрація повинна забезпечити реалізацію Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ”.

Профспілковий комітет зобов’язується:

4.7. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки і їх сімей. Путівки для лікування виділяти перш за все тим, хто частіше і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявністю відповідних документів. При наявності заяви.

4.8. Організувати проведення «днів здоров’я», виїзди на природу.

4.9. Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Нового року тощо.

4.10. Забезпечити не менше 25% суми профспілкових членських внесків, для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим членам профспілки за їх заявою.

РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація  зобов’язується:

5.1. Установити для працівників коледжу  наступний режим роботи, який зобов’язані дотримувати всі працівники:

 • — початок роботи 08.00год.
 • — закінчення роботи 16.30год.
 • — в п’ятницю 15.30год.
 • — перерви дня з 12.00 до 12.30год.
 • — вихідні дні: субота і неділя|неділя|.

5.2. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та норм чинного колективного договору (ст. 141  КЗпП)

5.3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину

5.4. Зміни тривалості робочого дня (тижня) адміністрація коледжу  зобов’язується|зобов’язав| погоджувати із профспілковим комітетом коледжу.

5.5. Про наднормову|понаднормову| роботу працівники коледжу мають бути повідомлені не менше чим за одну добу до початку такої роботи.

5.6. Працівники коледжу за узгодженням з адміністрацією мають право використовувати гнучкий графік роботи.

5.7. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 20 грудня і доводити до відома працівників. При визначенні черговості відпусток|відпусків| враховуються сімейні|родинні| та інші особисті|особові| обставини кожного працівника.

5.8. Адміністрація повинна повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижня, до встановленого графіком терміну (ст. 10. Закону України «Про відпустки»).

5.9.За бажанням працівника при наявності коштів, виплачується йому грошова компенсацію за частину щорічної відпустки при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічних та додаткових відпусток не повинні бути менш ніж 24 календарних дні.

5.10. Адміністрація надає відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346), з передачею педнавантаження іншим викладачам.

5.11. Особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

5.12 Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи – 26 календарних днів.

5.13. Забезпечити надання додаткових відпусток тривалістю до 7 календарних днів працівникам за особливий характер праці згідно зі списками робіт, професій і посад, визначених цим колективним договором (додаток 1) на підставі с. 76 КзПП України, ст. 8 Закону України «Про відпустки».

5.14. Додаткова відпустка надається працівникам коледжу у зв’язку з навчанням у вищих  навчальних закладах (ст. 15 Закону України «Про відпустки»):

5.15. Згідно зі с. 182-1 КЗпП України та ст.. 19 Сімейного кодексу України надається оплачувана додаткова відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів:

 • жінкам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або  дитину-інваліда до 18 років, або які усиновили дитину;
 • одинокій матері, яка має дитину віком до 18 років;
 • батькові, який виховує дитину без матері (до 18 років);
 • особі, яка взяла дитину під опіку ( до 18 років).
 • усиновлення дитини (до 18 років).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

5.16. Надавати членам ДПД додаткову відпустку зі збереженням з/плати згідно  Постанови КМУ від 25.02.09 №136 – 3 календарних дні.

5.17. Відпустки без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку: згідно ст. 25 Закону України «Про відпустки».

 • матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
 • чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, — тривалістю до 14 календарних днів;
 • матері або іншим особам, зазначеним у частині третій ст. 18 та частині першій ст. 19 цього Закону, вразі якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю визначеною в медичному висновку, але не більш як досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.
 • ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
 • особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, — тривалістю до 21 календарного дня щорічно;
 • пенсіонерам за віком та інвалідам ІІІ групи — тривалістю до 30 календарних днів щорічно;
 • інвалідам І та ІІ груп — тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
 • особам, які одружуються — тривалістю до 10 календарних днів;
 • працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів сестер – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;
 • працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, — тривалістю  визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів ;
 • працівникам для завершення санаторно-курортного лікування – тривалістю, визначеною у медичному висновку;
 • працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, — тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
 • працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, — тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу науки і назад;
 • сумісникам на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;
 • ветеранам праці — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
 • працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або часткою і одержали за них грошову компенсацію, — тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;
 • працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, — тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.
 • за наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.
 • працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

5.18. Працівникові може надаватись відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін за сімейними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим органом, але не більше 15 календарних днів на рік згідно ст. 26 Закону України «Про відпустки».

5.19. На вимогу працівника переноситься щорічна відпустка на інший, ніж передбачено графіком, термін у випадках:

 • порушення терміну повідомлення працівникам про час надання відпустки;
 • несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки (ст. 10, 21 Закону України «Про відпустки»).

5.20. За бажанням працівників у разі їх звільнення, у зв’язку із закінченням трудового договору, забезпечується реалізація права на одержання невиконаної відпустки з наступним звільненням.

5.21. Відкликання  працівника із щорічної відпустки може бути тільки за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України  «Про відпустки»).

5.22. Надавати на підставі особистої заяви вільний від роботи неоплачуваний день:

 • батькам, діти яких пішли в перший клас;
 • батькам, діти яких одружуються вперше;
 • батькам у день випускного свята дітей.

5.23. Надавати на підставі особистої заяви три неоплачувані дні працівникам у випадках:

 • особистого шлюбу;

5.24. За наявності місць, що фінансуються з державного бюджету, відповідних підтвердних документів та на підставі рішення педагогічної ради забезпечити переведення студентів денної форми з контрактної на державну форму навчання за таких умов:

 • у випадку смерті або тяжкої хвороби батьків;
 • відмінного навчання протягом трьох курсів;
 • соціально незахищеним категоріям студентів.

5.25. Забезпечити оприлюднення всіх заходів з нормування праці, нових нормативних документів щодо трудових відносин, організації праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм без затримок. Використовувати для цього інформаційний стенд.

Профспілковий комітет зобов’язується:

5.26. Здійснювати  контроль за дотриманням в установі  законодавства про оплату праці.

5.27. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

5.28. Порушувати  питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної   відповідальності   згідно   із   законодавством   осіб,   винних   у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці (ст.ст. 45, 141, 147-1 КЗпП, ст. 36 Закону України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України « Про колективні договори і угоди»)

5.29. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст.226 КЗпП).

5.30. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст. 1 12 Цивільно-процесуального кодексу).

5.31. Звергатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст. 121 Цивільно-процесуального кодексу).

5.32. Повідомляти   про  всі   факти   порушень  щодо оплати   праці   галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

5.33. Надавати за рахунок профспілкових коштів премії чи інші види матеріальних заохочень членам профспілкового активу за результатами роботи за рік.

РОБОТА З МОЛОДДЮ

Адміністрація  зобов’язується:

6.1. Закріпляти за молодими працівниками наставників із складу висококваліфікованих кадрових працівників та спеціалістів.

6.2. Забезпечення молодим працівникам можливостей для підвищення своєї кваліфікації, просування по службі та здобуття освіти, в тому числі без відриву від виробництва.

6.3. Забезпечити умови для участі молодих працівників у конкурсах професійної майстерності, спортивних змаганнях, художній самодіяльності, аматорських гуртках.

Профспілковий комітет зобов’язується:

6.4.  Залучати молодь до лав профспілки через поліпшення інформаційної та роз’яснювальної роботи.

6.5. Всіляко залучати молодь до діяльності профспілкової організації, забезпечувати участь молоді у їх виборних органах.

6.6. Проводити роботу, спрямовану на дотримання та розширення прав і гарантій молоді щодо професійного росту, створення умов для ії духовного і фізичного розвитку.

УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ

Адміністрація  зобов’язується:

7.1. Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з охорони праці.

7.2. Своєчасно проводити розслідування і облік нещасних випадків і професійних захворювань (ст. 22 Закону України «Про охорону праці»).

7.3. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів, направлених на усунення причин захворювань. (ст. 22 Закону України «Про охорону праці»).

7.4. Ознайомлювати працівників про умови праці, наявність на робочих місцях небезпечних виробничих факторів. (ст. 5 Закону України «Про охорону праці»).

7.5. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, якщо при виконанні такої роботи створюється ситуація, небезпечна для їх життя і здоров’я, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами.|

7.6. Працівники зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці відповідно до своїх функціональних обов’язків, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням|обладнанням|, іншими засобами|коштами| виробництва, користуватися засобами|коштами| індивідуального і колективного захисту, проходити|минати| обов’язкові медичні огляди.

7.7. Адміністрація зобов’язується забезпечити виконання комплексних заходів щодо безпеки життя та діяльності навчально-виховного процесу в коледжі.

7.8. Відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці ” та наказу Міністерства освіти України від 30.11.1999р. №429 забезпечити нагляд за технічним станом будівель з метою попередження нещасних випадків та аварій.

7.9. Надавати методичну допомогу підрозділам коледжу, де зберігається тенденція зростання травматизму та захворювання, для втілення заходів до їх зменшення.

7.10. Інформувати профспілковий комітет  коледжу з питань санітарно-гігієнічних норм та засобів індивідуального захисту.

7.11. Сприяти виконанню ЗУ “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричиняють втрату працездатності. ”

7.12. Перед проходженням всіх видів практичного навчання надавати студентам інструктажі по правилам безпеки згідно з вимогами.

7.13. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено факт невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці, розмір одноразової допомоги скорочується до 50% за рішенням комісії з охорони праці.

7.14. Проводити навчання і перевірку знань з охорони праці відповідно до типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Комітетом по нагляду за охороною праці України від 26.01.2005р. за №15.

7.15.Проводити навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою один раз на квартал, у відповідності зі ст. 18 ЗУ „Про охорону праці ”.

7.16. При розробці заходів щодо зниження захворювань, травматизму, поліпшення стану безпеки навчання студентів та працівників враховувати пропозиції працюючих.

7.17. Забезпечити відрахування коштів не менш 0,2% від фонду заробітної плати та використовувати їх на охорону праці при наявності коштів.

7.18. У разі стійкої втрати працездатності чи смерті працівника – розмір одноразової допомоги надавати потерпілому або його дружині згідно законодавства.

7.19. Забезпечити технічних працівників миючими засобами та спец одягом згідно санітарних норм при наявності коштів (додаток №4).

7.20. Забезпечити у коледжі роботу медичного пункту для надання першої медичної допомоги працівникам та студентам коледжу.

7.21.Забезпечити медпункт та аптечки необхідними медикаментами.

7.22. При наявності коштів на протязі 2016-2021 року додатково забезпечити робітників коледжу слюсарним   інструментом та засобами особистого захисту.

7.23. Працівники коледжу  зобов’язані проходити профілактичні медичні огляди і робити профщіплення згідно відповідних розпоряджень управління охорони здоров’я (ст. 169 КЗпП України).

7.24 Проводити атестацію робочих місць за умовами праці не рідше одного разу на 5 років згідно Постанови КМУ від 1 серпня 1992 року №442.

Профспілковий комітет зобов’язується:

7.25. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці.

7.26. Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявок на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх застосування.

7.27. Систематично перевіряти виконання господарськими керівниками пропозицій громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.

7.28. Регулярно виносити на розгляд зборів (конференцій), засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ

Адміністрація  зобов’язується:

8.1. Адміністрація гарантує надання працівникам вільного часу для отримання|здобуття| медичної допомоги, а також для проходження медичних оглядів, для явки в державні органи для вирішення необхідних житлово-побутових проблем працівників без здійснення яких-небудь відрахувань із|із| заробітної плати або інших необґрунтованих санкцій.

8.2. Адміністрація забезпечує дотримання чинного законодавства щодо включення жінкам до стажу роботи, який дає право на щорічні відпустки, періодів відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відповідності зі ст. 181 КЗПП України.

8.3. Адміністрація та профспілковий комітет сприяють у забезпеченні дітей працівників коледжу місцями в дитячих дошкільних закладах.

8.4. Адміністрація надає шефську та матеріальну допомогу пенсіонерам – колишнім працівникам коледжу які пропрацювали в коледжі не менше 25-ти років, не рідше одного разу на рік — при наявності коштів.

8.5. Адміністрація перераховує на рахунок профкому для проведення культурно-масової, та спортивної роботи не менше 0,3% від фонду заробітної платні, за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань (ст. 44 ЗУ «Про профспілки»).

8.6. Адміністрація надає працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, окрім матеріальної допомоги на поховання згідно Закону України «Про освіту» та Постанови КМУ від 30.08.02 р. №1298 в межах фонду оплати праці.

8.7. Забезпечити збереження архівних документів, згідно з якими здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.

8.8. Проводити заходи із забезпечення соціального захисту працівників коледжу та осіб, що навчаються. У першу чергу підтримувати малозабезпечених представників трудового і студентського колективів: ветеранів війни і праці, інвалідів, чорнобильців, багатодітні сім’ї, студентські сім’ї, одиноких батьків, що виховують неповнолітніх дітей.

8.9. Здійснювати періодичний вибірковий контроль за дотриманням лікарняного режиму особами, які тимчасово втратили працездатність.

8.10. Сприяти організації і проведенню культурно-просвітницької роботи через такі її форми: творчі зустрічі з відомими вченими, діячами культури та спорту; співучасть в організації конкурсів, турнірів, конференцій тощо; підтримка колективів художньої самодіяльності, туристичних і спортивних команд та найбільш активних учасників навчально-виховного процесу; організацію колективних поїздок, екскурсій пам’ятними місцями України, Дніпропетровської області тощо.

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙ

Адміністрація  зобов’язується:

9.1. Адміністрація гарантує свободу організації і діяльності профспілкової організації, ради|поради| трудового колективу, проведення в неробочий час загальних|спільних| зборів|зібрань| трудового колективу.

9.2. Надавати Профспілковому комітету органу необхідну інформацію по питаннях соціально економічного розвитку, сприяти Профспілковому комітету в його діяльності.

9.3. Надати в безкоштовне користування профспілкам коледжу необхідне приміщення з усім обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням та охороною для роботи профспілкового комітету, проведення зборів, засоби зв’язку для постійного користування, при необхідності  —  транспорт.

9.4. Утримувати профспілкові внески з працівників та студентів при наявності заяв про утримання.

 9.5. Перераховувати щомісячно і безкоштовно на рахунок профспілки членські профспілкові внески із заробітної плати працівників та стипендій студентів незалежно з яких джерел фінансування здійснюється оплата праці одночасно з поданням в банк платіжного дорученні на заробітну плату.

9.6. Забезпечити гарантії діяльності профспілки щодо членів виборних органів відповідно до ст. 40 ЗУ “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ”.

9.7. Надавати можливість профспілковому комітету проводити навчання профспілковій роботі профгрупоргів учбових груп по середам за рахунок звільнення від проведення класної години.

9.8. Забезпечувати доступ до матеріалів, документів та служб коледжу членів профспілкового комітету  для здійснення наданих профспілкам прав контролю за дотриманням законодавства про працю, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору. (ст. 40, 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ст. 251 КЗпП України).

9.10. на підставі ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» ст.41:

 • а) виплачувати середню платню членам профкому за дні перебування у відрядженні з питань профспілкової роботи;
 • б) надавати голові профспілкового комітету щомісячно два дні для виконання профспілкових обов’язків зі збереженням середньої заробітної плати звільнивши його від виконання основних обов’язків у ці дні згідно графіка.

9.11. не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з профспілковим комітетом.

Профспілковий комітет зобов’язаний:

— здійснює представництво і  захист трудових, соціально-економічних   прав та інтересів членів профспілки  в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

— в питаннях колективних інтересів працівників  профспілка  здійснює   представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілці.

— в питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілка здійснює представництво та захисту порядку, передбаченому законодавством та їх статутом.

— не рідше одного разу в квартал проводити профспілкові збори трудового колективу;

— ознайомити трудовий колектив з інформацією, отриманою  від Адміністрації по питаннях, зв’язаних з соціально-економічним становищем коледжу.

— роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обв’язки.

— сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

— забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, в організації нормування праці, розподіл педнавантаження.

— активно і в повній мірі реалізувати права педагогів надані йому відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

— сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

— вести  роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.

— забезпечувати   захист   вивільнюваних   працівників   згідно   з   чинним законодавством.    Контролювати    надання    працівникам    переважного    права залишення  на роботі відповідно до ст.42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років і до шести років — частина друга статті 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до  14 років або дитини-інваліда (ст.184 КЗпП України).

— не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім  випадків подання особистої заяви  про зняття з обліку).

— здійснювати  контроль за дотриманням в установі  законодавства про оплату праці.

— сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

— порушувати  питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної   відповідальності   згідно   із   законодавством   осіб,   винних   у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці (ст.ст. 45, 141, 147-1 КЗпП, ст. 36 Закону України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України « Про колективні договори і угоди»)

— представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст.226 КЗпП).

— представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст. 1 12 Цивільно-процесуального кодексу).

— звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст. 121 Цивільно-процесуального кодексу).

— звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», ст. 259 КЗпП).

— повідомляти   про  всі   факти   порушень  щодо оплати   праці   галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

— надавати за рахунок профспілкових коштів премії чи інші види матеріальних заохочень членам профспілкового активу за результатами роботи за рік.

— здійснювати контроль за дотриманням у коледжі законодавства про оплату праці.

— встановлювати постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці.

— розглядати на засіданні профспілкового комітету заявок на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх застосування.

— систематично перевіряти виконання господарськими керівниками пропозицій громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.

— регулярно виносити на розгляд зборів (конференцій), засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.

— придбати для медпункту медичні ваги та сумку холодильник для збереження вакцини за кошти профспілки.

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

10.1. Не приймати в односторонньому порядку рішень з питань трудових, соціальних, економічних, культурних прав та інтересів працівників, інших верств населення, що є предметом цього договору.

10.2. Розв’язувати спірні питання, які можуть виникати під час реалізації цього договору, шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.

10.3.  Сприяти вдосконаленню нормативно – правової бази регулювання соціально – трудових відносин та здійснення соціального партнерства.

10.4.  Відстоювати спільні інтереси в органах законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських, некомерційних та інших організаціях.

10.5.  Взаємодіяти з питань подання осіб, що мають особливі заслуги і досягнення у професійній  діяльності, до державних та галузевих нагород, присвоєння їм почесних звань.

10.6.  Сприяти підвищенню ефективності роботи комісії по трудових спорах.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

11.1. У разі|в разі| невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим колективним договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

11.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку|ладі|, встановленому|установленому| чинним в Україні законодавством.

11.3. Притягання до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної|карної| відповідальності не виключає залучення винних осіб|облич| до цивільно-правової, матеріальної або іншій відповідальності.

11.4 Профспілковий комітет має право вимагати від адміністрації або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором (ст. 45 КЗ).

СТРОК ДІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ВИКОНАННЯМ

12.1. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками Сторін та продовжує діяти до того часу, поки Сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

12.2. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) й досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

12.3. Сторони зобов’язуються:

 • Контроль за виконанням цього колективного договору здійснюється Сторонами безпосередньо.
 • Сторони мають право визначати осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити термін їх виконання.
 • Сторони періодично проводять зустрічі адміністрації та профкому, на яких обмінюються інформацією про хід виконання колективного договору
 • Двічі на рік (червень, січень) Сторони  аналізують стан (хід) виконання колективного договору, заслуховують звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
 • У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань (положень) Сторони аналізують причини та умови їх невиконання, та вживають термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Особи, винні у невиконанні положень колективного договору, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
 • Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за три місяці до закінчення терміну дії колективного договору.

12.4. Колективний договір укладено в трьох примірниках, що зберігаються в кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

ДОДАТКИ