Згідно статті 42 Закону “Про освіту” академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Академічна доброчесність – поняття, що базується на шести простих та зрозумілих цінностях: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага.
Повага до власної думки починається з поваги до думок інших, а повага до власного тексту – з поваги до чужих.
Чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма учасниками освітнього процесу.
Відвага ж є здатністю чинити доброчесно всупереч страху та тиску і вимагати від себе того ж, чого очікуєте отримати від інших.

Дотримання академічної доброчесності передбачає…

Для здобувачів освіти:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Для педагогічних працівників передбачає:

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
  • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Нормативна база та рекомендації

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності https://classroom.google.com/c/NTE1NzE3MTE1Nzg4/m/NTIwMzM3MzIzNTI0/details

Комісія з питань академічної доброчесності Відокремленого структурного підрозділу «Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» створена з метою утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому процесі і педагогічній діяльності, створення нових механізмів побудови комунікації, що сприятиме формуванню високої академічної культури, носіями якої будуть педагогічні працівники та здобувачі освіти; здійснення моніторингу та контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.